Διαμεσολάβηση

Σας βοηθάμε να καταλήξετε σε μία αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών προκειμένου να αποφύγετε το άγχος που θα σας προξενήσει μια αντιδικία και την ταλαιπωρία του δικαστικού συστήματος. Η διαμεσολάβηση επίσης βοηθά τους ανθρώπους να βρούν λειτουργικές λύσεις γρήγορα και οικονομικά. Μέσα από μια εμπιστευτική διαδικασία οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές μας σας βοηθούν να επιτύχετε μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία με τα άλλα μέρη.

Οι τομείς, στους οποίους η E.S. Consulting πραγματοποιεί Διαμεσολαβήσεις είναι οι διαφορές Αστικού Δικαίου, οι διαφορές Εμπορικού δικαίου, Εργατικού, Τραπεζικού και Ιατρικού δικαίου, Δικαίου Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι Τραπεζικές, Διασυνοριακές, Οικογενειακές και οι Μισθωτικές διαφορές καθώς και όσες άλλες αστικές διαφορές μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης σύμφωνα με τον Ελληνικό ν.3898/2010 και τον ν. 4512/2018.

Ειδικότερα:
Τραπεζική Διαμεσολάβηση: Εξειδικευόμαστε στην τραπεζική διαμεσολάβηση καθώς έχουμε σημαντική πείρα στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα στο πεδίο των καθυστερημένων και «κόκκινων» δανείων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων και υπερβολικών ή μη συμφωνημένων χρεώσεων, καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις, πλαστογραφιών, πιστωτικών και χρεωστικών καρτών αλλά και οποιασδήποτε διαφωνίας με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διασυνοριακή και διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση: χειριζόμαστε κάθε είδος διασυνοριακών διαμεσολαβήσεων καθώς επίσης και διαμεσολαβήσεων με αλλοδαπούς απευθείας στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα.

Γενικές Αστικές ή Εμπορικές Διαμεσολαβήσεις: Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις που βασίζονται σε συμβάσεις/συμβόλαια/συμφωνητικά. Επίσης εδώ περιλαμβάνονται διαμεσολαβήσεις για εμπορικές, ασφαλιστικές, οικονομικές, κτηματικές, κληρονομικές, επαγγελματικής αμέλειας, κατασκευαστικές, μισθωτικές, εργασιακές, οικογενειακές, χρηματικές διαφορές καθώς και για διαφορές προθεσμιών παράδοσης, ελαττωματικών προϊόντων, αθέτησης πληρωμής, αγοραπωλησίας ή χρήσης ακίνητης περιουσίας κ.α.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)

Οι διαμεσολαβητές της E.S. Consulting έχουν μεγάλη τραπεζική πείρα και είναι απόλυτα εξειδικευμένοι ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες συμβουλές στους επιχειρηματίες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) αλλά και τον πρόσφατο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Αγροτών.