Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Σας βοηθάμε να καταλήξετε σε μία αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία

Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι μια εμπιστευτική και εκούσια διαδικασία που προωθεί την ανοικτή και άμεση επικοινωνία μεταξύ των συγκρουόμενων μερών. Οι εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές χρησιμοποιούν θετικές και εποικοδομητικές μεθόδους με σκοπό να βοηθήσουν τα μέρη να διερευνήσουν οποιεσδήποτε επιλογές και λύσεις. Ο Διαμεσολαβητής δεν καθορίζει ποιος έχει δίκιο ή άδικο και δεν λαμβάνει αποφάσεις.  Το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης εξαρτάται από τα μέρη και την προσπάθεια που καταβάλουν ώστε να επιλυθεί η διαφορά τους.

Πώς λειτουργεί η διαμεσολάβηση;

Οι περισσότερες διαφορές προκύπτουν και συνεχίζουν να υφίστανται λόγω της κακής ή ελλιπούς επικοινωνίας. Όταν δύο ή περισσότερα μέρη  βρίσκονται σε αντιδικία, ο Διαμεσολαβητής καθορίζει τους βασικούς κανόνες ώστε η διαδικασία να είναι παραγωγική και να πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού.

Τα μέρη παρουσιάζουν τις θέσεις τους

Κάθε μέρος έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει ανοιχτά τη θέση του. Αυτό μπορεί να δώσει και στα δύο μέρη μια νέα προοπτική και να βοηθήσει τις προσπάθειες εύρεσης μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης.

Αναγνώριση των βασικών ζητημάτων

Ο Διαμεσολαβητής θα βοηθήσει τα μέρη να προσδιορίσουν τα κύρια ζητήματα που προκαλούν τη διαφορά και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ώστε τα ίδια τα μέρη να ανακαλύψουν και να προτείνουν επιλογές επίλυσης.

Συμφωνία και εκτελεστότητα

Εάν η διαμεσολάβηση είναι επιτυχής και εφόσον όλα τα μέρη έχουν καταλήξει σε συμφωνία ο Διαμεσολαβητής θα συντάξει και θα παρουσιάσει το πρακτικό διαμεσολάβησης. Κατόπιν, οι νομικοί σύμβουλοι των μερών θα συντάξουν  τους όρους της οριστικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε. Με αυτόν τον τρόπο η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποφεύγεται ή τερματίζεται.

Γιατί διαμεσολάβηση; 

Γιατί είναι μια διαδικασία ανοικτής επικοινωνίας, η οποία οδηγεί σε μόνιμα αποτελέσματα και στην οποία ο καθένας, με σεβασμό προς τον άλλον, αισθάνεται ότι η γνώμη του ακούγεται και ότι έχει στα χέρια του την υπόθεση. Η Διαμεσολάβηση παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον ώστε τα μέρη να έχουν την ευκαιρία για εποικοδομητική συζήτηση και  βοηθά τα μέρη να σκέφτονται δημιουργικά και να αποκτήσουν κατανόηση. Οι απόψεις τους γίνονται κατανοητές και μαθαίνουν να συνεργάζονται για να διερευνήσουν τις επιλογές που έχουν προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά τους.

Οι άνθρωποι επιλέγουν συχνά τη διαμεσολάβηση για τη συνολική αποτελεσματικότητά της. Δεν είναι χρονοβόρα διαδικασία και κοστίζει λιγότερα χρήματα από άλλες εναλλακτικές. Η διαμεσολάβηση προσφέρει στους ανθρώπους ικανοποίηση επειδή οι ίδιοι βρίσκουν τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς τους, σε έναν ουδέτερο χώρο, όπου μπορούν να επικοινωνούν με έναν υγιή και με σεβασμό τρόπο, που διευκολύνεται από τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες διαμεσολαβητές.

Εξουσία λήψης αποφάσεων: η διαμεσολάβηση δίνει την εξουσία στα εμπλεκόμενα μέρη να βρουν τα ίδια τη λύση που τα εξυπηρετεί. Οι διαμεσολαβητές παρέχουν τα εργαλεία και την καθοδήγηση, αλλά τα μέρη είναι αυτά που χρησιμοποιούν αυτόν τον παραγωγικό τρόπο επικοινωνίας για να βρούν τις λύσεις που εξυπηρετούν το κάθε ένα.

Οικονομικά προσιτή: οι μακροχρόνιες συγκρούσεις σε οποιαδήποτε μορφή είναι δαπανηρές. Η διαμεσολάβηση είναι μια οικονομικά αποδοτική επιλογή για την επίλυση όποιων προβλημάτων.

Σύντομη: το δικαστικό σύστημα, το οποίο είναι συνήθως υπερφορτωμένο, καθυστερεί την επίλυση της διαφοράς. Η διαμεσολάβηση διαρκεί μόλις μία ή δύο ημέρες.

Επίλυση προβλημάτων: η διαμεσολάβηση παρέχει μόνιμα αποτελέσματα. Τα μέρη συνεργάζονται ώστε να βρεθεί λύση κι έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να ακουστεί η άποψή τους. Η τελική συμφωνία που επιτυγχάνεται καλύπτει τις ανάγκες αμφότερων των μερών.  

Εμπιστευτική: η διαμεσολάβηση είναι μια εμπιστευτική διαδικασία  που λαμβάνει χώρα σε έναν ιδιωτικό χώρο και σε εμπιστευτικό περιβάλλον. Οι διαμεσολαβητές δεν κοινοποιούν ούτε αποκαλύπτουν ο,τιδήποτε σε τρίτα μέρη και δεν μεταφέρουν πληροφορίες από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς τη ρητή τους συγκατάθεση.    

Αμερόληπτη: ένας διαμεσολαβητής είναι ένα αμερόληπτο πρόσωπο του οποίου ο ρόλος είναι να καθοδηγήσει τα αντίδικα μέρη προς μία εποικοδομητική επικοινωνία, με σκοπό αυτά να επιλύσουν και να διευθετήσουν τη διαφορά τους.

 Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών προκειμένου να αποφύγετε το άγχος που θα σας προξενήσει μια αντιδικία και την ταλαιπωρία του δικαστικού συστήματος. Η διαμεσολάβηση επίσης βοηθά τους ανθρώπους να βρούν λειτουργικές λύσεις γρήγορα και οικονομικά. Μέσα από μια εμπιστευτική διαδικασία σας βοηθάμε να επιτύχετε μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία με τα άλλα μέρη.

Οι τομείς, στους οποίους η E.S. CONSULTING πραγματοποιεί Διαμεσολαβήσεις είναι οι διαφορές Αστικού Δικαίου, Εμπορικού δικαίου, Εργατικού, Τραπεζικού και Ιατρικού δικαίου, Δικαίου Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι Τραπεζικές, Οικογενειακές, Διασυνοριακές, Μισθωτικές διαφορές κ.α. καθώς και όσες άλλες διαφορές μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης σύμφωνα με τον Ν.4640/2019.

Ειδικότερα:
Γενικές Αστικές ή Εμπορικές Διαμεσολαβήσεις: Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις που βασίζονται σε συμβάσεις/συμβόλαια/συμφωνητικά. Επίσης εδώ περιλαμβάνονται διαμεσολαβήσεις για εμπορικές, ασφαλιστικές, οικονομικές, κτηματικές, κληρονομικές, επαγγελματικής αμέλειας, κατασκευαστικές, μισθωτικές, εργασιακές, οικογενειακές, χρηματικές διαφορές καθώς και για διαφορές προθεσμιών παράδοσης, ελαττωματικών προϊόντων, αθέτησης πληρωμής, αγοραπωλησίας ή χρήσης ακίνητης περιουσίας κ.α.

 Τραπεζική Διαμεσολάβηση: Εξειδικευόμαστε στην τραπεζική διαμεσολάβηση καθώς έχουμε σημαντική πείρα στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα στο πεδίο των καθυστερημένων και «κόκκινων» δανείων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων και υπερβολικών ή μη συμφωνημένων χρεώσεων, καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις, πλαστογραφιών, πιστωτικών και χρεωστικών καρτών αλλά και οποιασδήποτε διαφωνίας με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διασυνοριακή και διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση: χειριζόμαστε κάθε είδος διασυνοριακών διαμεσολαβήσεων καθώς επίσης και διαμεσολαβήσεων με αλλοδαπούς απευθείας στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα.

* Η Ευγενία Σαφρίδη είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και ιδρύτρια της E.S. CONSULTING. Η σημαντική πείρα και τεχνογνωσία της με πάνω από 23 χρόνια στον τραπεζικό τομέα, όπου ειδικεύτηκε σε νομικά θέματα, NPLs και κόκκινα  δάνεια, πλειστηριασμούς, υποθήκες κλπ, την βοηθούν να κατανοήσει γρήγορα και με ευκολία νομικά και οικονομικά θέματα και να ωθήσει τα μέρη στην εξεύρεση λύσεων.  Την περιγράφουν ως επαγγελματία με διεισδυτικό βλέμμα, που έχει κατανόηση χωρίς να είναι επικριτική, ως πρόσωπο εμπιστοσύνης που είναι σε θέση να χειριστεί τις διαφορές με ήρεμο και επιτυχημένο τρόπο. Η Ευγενία είναι υπέρμαχος της διαμεσολάβησης και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και εξειδικεύεται στη διασυνοριακή και την τραπεζική διαμεσολάβηση. Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από την ADR ODR International και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και μέλος του Civil Mediation Council, του σώματος διαμεσολαβητών αστικού-εμπορικού δικαίου της Αγγλίας, και διαμεσολαβεί σε όλες τις διαφορές με πείρα και επιδεξιότητα. Έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική και διαμεσολαβεί με μεγάλη άνεση στα Αγγλικά και/ή Γερμανικά.